אינדקס בניית אתרים

תקנון שימוש באתר

אינדקס חברות קידום ובניית אתרים

תקנון

לפני כניסה לאתר זה ו/או שימוש באתר, אנא קרא בעיון את האמור להלן:

האתר wizweb, בבעלות חברת בונסייט מור אינטראקטיב בע"מ
כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מהווים הסכמה לתקנון האתר ולתנאי השימוש באתר והתחייבות לפעול בהתאם להם.
כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מהווים התחייבות כי לא תהיינה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה נגד בעלי האתר ו/או נגד מי מטעמם.


תוכן האתר מיועד לנשים וגברים וכאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

1.
כל תנאי השימוש באתר הינם מצטברים ומשלימים זה לזה ואין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

2.
אין להעלות מידע בלתי חוקי, אסור על פי דין, עוין, מסית, גזעני, מאיים, מקנטר, פוגע, מזיק, הכולל עובדות שאינן נכונות או שאינן מדויקות, שיש בו משום לשון הרע ו/או הוצאת דיבה, שיש בו פגיעה בזכויות קניין רוחני, שאינו מוסרי, הפוגע ברגשות הציבור, הפוגע במוניטין של אדם/ גוף זה או אחר, הפוגע בפרטיות של אדם/ גוף זה או אחר, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי. אין להעלות תכנות וירוסים ודואר זבל.

3.
כל העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר במידע מזיק ו/או בכל חומר פוגעני אחר ו/או בכל מידע מן המפורטים בסעיף 3. כמו כן המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או משתמשים, מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, העזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים, לצורך הכנת חוות דעת, ביקורות והמלצות.

4.
התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני. כל זכויות הקניין הרוחני חלות על כל מידע המופיע באתר ו/או תכני האתר ו/או קודי המחשב ו/או מתכונים ו/או כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ו/או תוכנות ו/או עיצובים ו/או יישומים, ו/או אפליקציות שייכים בלעדית לבעלי אתר. אין לפגוע בזכויות אלו או לעשות בהן שימוש כל שהוא.

5.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשדר ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו לרבות בפרסומים, בתוכנות, בקודי האתר, בקבצי האתר.

6.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מחויבים לבדוק אם תוכן מסוים הינו תוכן מזיק ו/או פוגעני ו/או מן המפורטים בסעיף 3.

7.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תוכן על פי שיקול דעתם הבלעדי.

8.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק ו/או להגביל שימוש ו/או כניסה לאתר של אדם או גוף כזה או אחר.

9.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לאסוף כל מידע שיועבר לאתר לרבות מידע פרסומי על ידי המשתמשים ו/או המפרסמים באתר ולעשות בו כל שימוש על פי שיקול דעתם לרבות שימוש לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. העברת המידע לאתר ו/או פרסום בו מהווים אישור לבעלי האתר להשתמש בו בהתאם לשיקול דעתם וויתור מראש על כל טענה / דרישה / תביעה בגין שימוש במידע.

10.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות בו כל תוכן שהוא ו/או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובת האתר ו/או לסגור את האתר.

11.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לאופי ו/או לנכונות מידע/ תוכן/ נתונים הכלולים בתוכן האתר. תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או חוות דעת כלשהן. מאחר שתוכן האתר, מקורו הן באיסוף מידע ע"י צוות האתר, הן בתכני כתבים ואנשי מקצוע חיצוניים לרבות המלצות וכתבות שונות, הן בתכני מפרסמים לרבות חומר פרסומי והן בתכנים המועברים על ידי משתמשים כגון המלצות סובייקטיביות, בעלי האתר מעודדים וממליצים להתייחס לכל המידע הקיים באתר לרבות מידע הקיים באתרים שיש אליהם קישורים מתוך האתר בזהירות ובביקורתיות הראויה, בעלי האתר אינם אחראים למידע וממליצים שלא לראות בדבר מן האמור בתוכן עובדה מוגמרת.

12.
לבעלי האתר ו/או מי מטעמם אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים באתר, לכן אינם מחויבים לבדוק את נכונות התוכן, מקוריותו ואינם אחראים לטעויות, אי דיוקים ו/או אי נכונות מכל סוג שהוא בתכני האתר כולם.

13.
התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות באתר יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם יכולים להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומם של תכנים מכל סוג שהוא ואינם אחראים לתגובות. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים על תכני האתר המועלים על ידי המשתמשים לרבות תגובות משתמשים על תכנים מכל סוג שהוא המופיעים באתר. האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מכל סוג שהוא מוטלת על המשתמש עצמו ובעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות.

14.
בעלי האתר אינם מתחייבים כי למידע המפורסם באתר לרבות תגובות למפרסמים ו/או למודעות פרסום תהיה הענות, כמו כן בעלי האתר אינם אחראים לכמות התגובות, אופיין או לכל מעשה ו/או תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף הנובעים מפרסום המידע.

15.
נתונים אודות עסקים המתפרסמים באתר כוללים פרטי התקשרות בסיסיים ופרופיל עסק בלבד. כל המידע מוגש כשירות לציבור והינו עשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליהם הבלעדיים של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים על נכונות מידע זה ו/או על תוקפו, וממליצים לכל המשתמש במידע ו/או עלול להסתמך על תכניו, לבדוק את נכונותו באופן עצמאי.

16.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, פריטים המוצעים למכירה ו/או אחרים. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מחויבים לבצע כל בדיקה באשר לנכונותם ו/או דיוקם של הפרסומים.

17.
בעלי האתר אינם מתחייבים כי השרותים השונים הקיימים באתר לא יופרעו או יופסקו, יהיו תקינים ו/או חסינים מפני נזקים לרבות הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, תקלות חומרה או תוכנה, פריצה לא חוקית למאגר הנתונים ו/או נזקים אחרים. ידוע למשתמש באתר כי פעילות השרותים באתר ו/או פעילות האתר כולו עשויה להפסק בשל נזקים או מכל סיבה אחרת לרבות שיקול דעתם של בעלי האתר ו/או מי מטעמם בכל עת זמנית, לסירוגין או לצמיתות ולא תהיינה לו אף טענה בקשר לכך.

18.
בעלי האתר אינם אחראים על אובדן מידע מכל סיבה שהיא.

19.
האתר ובעליו לא יהוו צד בעסקה המתבצעת בין הגולש לבין המפרסם. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לתוצאות העסקה ו/או לכל נזק הנגרם בגינה. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לשירותי המפרסמים, לטובין שהוצעו ו/או נרכשו, לכל הכרוך באספקה ובתשלום.

20.
מקורם של הכתבות המופיעים באתר בחלקו באיסוף של צוות האתר, בחלקו בהעלאה לאתר ע"י משתמשים ובחלקו בהעלאה לאתר ע"י אנשי מקצוע חיצוניים. בעלי האתר אינם אחראים על נכונותם, מהימנותם, דיוקם ו/או מקוריותם של הכתבות המופיעות באתר.

21.
אסורה העלאה של כתבות המפרים זכויות יוצרים של צדדים שלישיים כלשהם.

22.
העלאת הכתבות לאתר על ידי המשתמש מהווה ויתור מלא ומוחלט על כל זכות קניין רוחני בכתבה.

23.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להשתמש בכתבות שהועלו לאתר על פי שיקול דעתם לרבות פרסומם בכל צורה וזאת מבלי שתחול עליהם כל חובה, מכל סוג שהוא כלפי המשתמש ו\או כלפי צדדים שלישיים.

24.
בעלי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק ו/או פוגעני ו/או מן המפורטים בסעיף 3 לאתר על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.

25.
השימוש באתר וההסתמכות על תכניו הינם אך ורק באחריות המשתמש ואינם באחריותם של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לפגיעה ו/או לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש באתר או מהיחשפות לו ו/או לתכניו. הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר לרבות שימוש בתכניו, באפליקציות שבו, בשירותיו ובאתרים שיש אליהם קישור מן האתר, הינם באחריות המשתמש בלבד ומהווים ויתור מראש על כל טענה / תביעה / דרישה נגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

26.
למפרסמים באתר, לרבות בעלי עסקים לא תהא כל דרישה / תביעה / טענה לבעלי האתר ו/או למי מטעמם. השימוש באתר, הפרסום בו, כמות התגובות לפרסום ואופיין וההסתמכות על תכני האתר, על אחריות המפרסמים בלבד.

27.
הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ופיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.

28.
על השימוש באתר זה ייחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.
 

סקר בניית אתרים
קישורים שיתופי פעולה תפריט בניית אתרים
בניית אתרים
עיצוב אתרים
קידום אתרים
מפת האתר
תקנון האתר
בניית אתרים
מאמרים
אודות
צור קשר


כל הזכויות שמורות ל wizweb © - אינדקס בניית אתרים